Verhoging subsidie

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Noordenveld is voorgesteld de subsidie aan de Stichting OverLeven te verhogen naar €15.000,00. Dit voorstel is door de voltallige gemeenteraad ondersteund en aangenomen.
Als bestuur zijn wij hier zeer verheugd over. Het geeft ons de mogelijkheid om nog meer van de vele aanvragen te ondersteunen.

Dus, hebt u als inwoner van de gemeente Noordenveld een activiteit waarmee u gelden genereert voor een doel dat voldoet aan de Milleniumdoelen, dan kan de Stichting OverLeven u (na toetsing) hierbij financieel steunen.


LEDEN ADVIESRAAD DUURZAAMHEID GEMEENTE NOORDENVELD BENOEMD

De gemeente Noordenveld schreef een vacature uit voor een Adviesraad Duurzaamheid, die gevraagd en ongevraagd advies geeft over onderwerpen rondom het thema duurzaamheid. De raad had het college hiervoor via een motie opdracht gegeven. In totaal hebben twintig mensen gereageerd en zijn met elf potentiële kandidaten gesprekken gevoerd.

Leden adviesraad

De Adviesraad Duurzaamheid bestaat uit tien leden en ze zijn een mooie afspiegeling van de samenleving, met diverse leeftijden, achtergronden en elk betrokken bij het thema duurzaamheid in Noordenveld. De leden zijn, in willekeurige volgorde: Marcel Hundt, Rob Meyer, Piet Kalma, Marc Brink, Bouke van der Velde, Sieger Steenbergen, Bert Venema, Jan de Boer, Niels van der Veer en Petra Rietsema. Als voorzitter is Hans Coenen aangesteld.

Ideeën en innovatie

“De Adviesraad Duurzaamheid heeft naast het geven van advies nadrukkelijk een functie als denktank/expertgroep om kennis, ideeën en innovatie te ontsluiten,” aldus wethouder Huizinga. “De gemeente Noordenveld wil met de adviesraad ruimte bieden voor betrokkenheid op duurzaamheids- gebied van inwoners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en kennisinstellingen.”


Nieuwe gemeenteraad

Deze maand worden ook in de gemeente Noordenveld verkiezingen gehouden voor een nieuwe gemeenteraad. In 2011 heeft de toenmalige gemeenteraad besloten dat Noordenveld een bijdrage levert aan millenniumdoelen van de Verenigde Naties. De raad heeft destijds gekozen voor het terugdringen van kindersterfte en het bevorderen van een duurzame samenleving. Jaarlijks is hiervoor €10.000,- ter beschikking gesteld. De Stichting Over-Leven beheert dit geld en bepaalt wie voor een bijdrage uit deze pot in aanmerkingen komen. Natuurlijk worden de aanvragen voor een bijdrage getoetst aan de criteria die hiervoor gesteld zijn en verantwoording achteraf over de besteding gevraagd.

Wij hopen van harte dat de nieuw te kiezen gemeenteraad ook de komende jaren weer, de genoemde gelden ter beschikking stelt om te helpen bij de doelen en zo bij te dragen aan betere wereld met goede gezondheidszorg en opleiding voor kinderen in arme landen. We hebben alle politieke partijen in Noordenveld benaderd met


Subsidie 2018

Ook voor 2018 heeft de Stichting Over-Leven van de gemeente Noordenveld weer een bedrag van €10.000,- ontvangen. Met dit bedrag mogen en kunnen wij stichtingen, verenigingen, particulieren geldelijk ondersteunen. Voorwaarde is dat deze instanties zelf iets organiseren om gelden binnen te halen ter besteding aan een van de door de gemeenteraad gekozen millennium-doelen van de Verenigde Naties. De doelen die gekozen zijn:

– het terugdringen van de kindersterfte en het bevorderen van een duurzame samenleving. Indirect worden hiermee ook doelen zoals armoedebestrijding, betere schoolvoorzieningen en gezondheidszorg gesteund.

Wanneer door aanvragers met acties gelden voor een van deze doelen worden opgehaald kan het bedrag door de Stichting Over-Leven worden verdubbeld of aangevuld.

Daarom, wanneer u een doel hebt of steunt dat voldoet aan wat hierboven beschreven is meld u dan aan bij de Stichting Over-Leven voor een extra bijdrage. Het is zeker  de moeite waard!!

 


Voortgang Tanzania

Van Laura Melchior ontvingen we een mooi en duidelijk verslag van haar activiteiten voor het kindertehuis Watoto Wetu in Tanzania. Ook in 2017 heeft zij weer een aantal studenten (17) kunnen sponsoren, waardoor deze jonge mensen een opleiding voor een goede toekomst kunnen volgen. Haar enthousiasme en inzet is voor ons reden om haar hierbij te steunen en we hebben besloten dit ook voor 2018 te doen.

Onder andere deze meisjes worden voor hun studie gesponsord.

Onder andere deze meisjes worden voor hun studie gesponsord.


Ghanawerkgroep ondersteund bij microkredieten

 

Onlangs heeft de Stichting Over Leven een bedrag van € 1200,- overgemaakt naar de Ghana werkgroep. Zij vroegen ons om ondersteuning voor een project in het noorden van Ghana. Het betrof hier groepen heel arme mensen, die  dringend ondersteuning nodig hebben voor hun gezin. Zij leven in erbarmelijke omstandigheden in dit droge gebied, dat aan de Sahel grenst. Het ging om een bedrag voor microkredieten. Vier groepen van elk tien vrouwen (en een enkele man) uit de dorpjes Dua, Ayopia, Atampiisi en Gorigo in de buurt van Bongo konden zo geld in de vorm van een lening krijgen en het is de bedoeling, dat zij daarmee aan het werk gaan. Ieder groepslid krijgt 245 ghana cedi’s, dat is ongeveer € 60,-. Zij moeten allen een duimafdruk geven als bewijs van ontvangst.  Gelukkig hebben zij genoeg plannen! Sommigen mogen graag handel drijven. Zij kopen voedsel in buiten hun eigen dorp en verhandelen dat weer op de markt in Bongo en andere dorpen. Ook slaan zij zakken met mais, graan en dergelijke op in de gemeenschappelijke graanschuur, die onlangs mede voor dit

doeGhanawerkgroep, foto vingerafdrukkenl gebouwd is. Zodat er later, in de droge periode, mee gehandeld kan worden. De prijzen vliegen dan                   namelijk de lucht in. Weer anderen maken er eten of drinken van en verkopen dat op de markt. Ook wordt               er geïnvesteerd in kleinvee, zoals geiten. Anderen verbouwen groenten op kleine schaal bij hun hutten, die               zij verkopen op de markt. Met het geld dat zij met hun activiteiten verdienen kunnen zij beter voor hun                     gezinnen zorgen en kunnen de kinderen naar school.

De vrouwen werken samen in groepen.

Na ongeveer 6 maanden wordt er gestart met terugbetalen in kleine coupures. Dan kan er gedurende drie                 jaar weer opnieuw een bedrag geleend worden en terug betaald, en zo voort. De groepen openen rekeningen             bij de bank, zodat zij ook in de toekomst weer geld kunnen blijven lenen.

Het hele dorp profiteert mee van hun acties, doordat er zowel voedsel is als inkomen.

Met deze hulp komen zij hopelijk gemakkelijker de droge periode door, die het leven in dit gebied zo moeilijk maakt. Er is maar één regenperiode per jaar, die duurt een paar maanden. De rest van het jaar is het heet en droog.

De Ghana werkgroep heeft het bedrag aangevuld tot de benodigde € 2400,-

Wij wensen de vier groepen veel succes met hun acties.


Wandelen en tegelijkertijd Red een Kind steunen

Zaterdag 8 oktober wordt de traditionele Klaverblad van Noordenveld Wandeltocht gehouden.

Een mooie wandeltocht door de prachtige natuur van de gemeente Noordenveld, die al weer voor de zevende maal gehouden wordt.

Dit jaar biedt Sportstimulering Noordenveld www.sportstimuleringnoordenveld.nl  aan de Stichting Overleven de mogelijkheid gelden te werven voor een van hun doelen: het terugdringen van kindersterfte en armoedebestrijding. Dit zijn enkele van de millenniumdoelen van de Verenigde Naties waar de gemeente Noordenveld sinds oktober 2011 zich via de Stichting Overleven sterk voor maakt.

De Stichting OverLeven roept daarom de deelnemers aan de Klaverblad van Noordenveld Wandeltocht op, ook (geheel vrijwillig – het is niet verplicht) een bijdrage te leveren.

Hoe kan dat? Door zich per kilometer, voor een zelf te kiezen bedrag, te laten sponsoren door bijv. ouders, familie, vrienden of collega’s.

Hoe gaat het verzamelen van geld d.m.v. sponsoren in de praktijk?

Maak een lijst waarop sponsoren hun bedrag (evt. per km.) vermelden. Vind in de komende weken zoveel mogelijk sponsoren. Verzamel het geld vóór de wandeltocht en overhandig het bij het vertrek van de tocht op 8 oktober 2016 in Het Wapen van Drenthe aan de vertegenwoordiger van Stichting OverLeven. Deze bevestigt de overhandiging door een foto die per mail naar een opgegeven adres wordt gestuurd. De Stichting OverLeven voegt per Euro € 0,25 extra toe.

Steun Red een Kind
Steun Red een Kind

 

 

 

 

 

 

 

 

Het  totale bedrag zal dan na afloop ter beschikking worden gesteld aan de organisatie “Red een Kind”. https://www.redeenkind.nl  Deze organisatie is actief in diverse landen in Afrika, waar ze gezinnen en dorpen  ondersteunen en helpen te bouwen aan een betere toekomst, door middel van goed onderwijs, goede medische verzorging en voorlichting op gebied van hygiene, etc.

Door je te laten sponsoren wordt deze wandeltocht een extra uitdaging en beleef je dubbel plezier aan de Klaverblad van Noordenveld wandeltocht. Want, je hebt niet alleen zelf een mooie dag, maar biedt kinderen in Afrika en ook de gezinnen en leefgemeenschappen waarin zij wonen direct een kans op een beter bestaan.


Comité Nietap – Burundi voert succesvol actie

Uitreiking cheque aan Jan en Grietje Oosterhuis en Hennie Haan van comité Nietap-Burundi

Op maandag 24 februari heeft de Stichting Over-Leven een cheque uitgereikt van € 1000 aan het comité Nietap – Burundi. Het comité, bestaande uit Jan en Grietje Oosterhuis en Hennie Haan heeft actie gevoerd onder familie, vrienden en bekenden om geld in te zamelen voor de aankoop van kippen, geiten en koeien voor de armste mensen van Burundi. Deze actie heeft tot nu toe ruim € 1100 opgeleverd

Gezinnen in Burundi kunnen via de landelijke organisatie Stichting Red een Kind, die de initiatiefnemer is van deze actie en ook de controle op de juiste uitvoering heeft, enkele kippen, een geit of een koe krijgen. Voor  iedere € 5 die in Nederland wordt gedoneerd verstrekt Red een Kind in Burundi een kip, voor iedere € 25 een geit en voor iedere € 40 een koe. Op deze manier kunnen gezinnen, veelal bestaande uit (kleine) kinderen, zichzelf van een goede maaltijd voorzien. De kindersterfte neemt hierdoor af en kinderen kunnen met een gevulde maag naar school waardoor ze op school ook beter presteren. Bovendien is het de bedoeling dat de jongen van de dieren weer aan andere behoeftigen worden doorgegeven. Hiermee wordt een olievlekwerking gerealiseerd, is een betere levensstandaard voor mensen bereikbaar  en neemt de kindersterfte af.

De actie van het comité Nietap – Burundi heeft tot op heden ca. €1100 opgebracht. Vooraf had Over-Leven ter stimulering van het initiatief toegezegd de gegenereerde opbrengst te verdubbelen, met een maximum van € 1000. Door de hoge opbrengst van het comité is dit maximum dus gehaald en kon het bestuur van de stichting Over-Leven de cheque van € 1000 aan het verheugde comité overhandigen.

 

De Stichting Over-Leven richt zich met name op de realisatie van twee doelen, namelijk het terugdringen van kindersterfte en zorgen voor een meer duurzame samenleving.

Mensen en organisaties binnen de gemeente Noordenveld die zich voor dit soorten doelen inzetten kunnen een beroep doen op de stichting Over-Leven om, onder simpele voorwaarden, een financiële ondersteuning te krijgen. Meer informatie kunt u krijgen op info@overlevennoordenveld.nl


Ria Fennema spreekt over haar werk in Kenia

Ria Fennema van stichting Blessed Generation komt maandagavond 15 april naar Roden om over haar werk in Kenia te vertellen. Een ieder is van harte welkom deze lezing bij te wonen. De bijeenkomst begint om 19.00 uur en de toegang is gratis. 

Blessed Generation (www.blessedgeneration.nl) is een Nederlandse stichting die actief is in Kenia. Onder leiding van Ria Fennema en haar man Fester Medendorp runt de stichting daar drie weeshuizen met in totaal ruim 300 wezen. Geprobeerd wordt om wezen zoveel mogelijk bij familie of vrienden te laten opgroeien, kan dat niet dan worden de wezen in het weeshuis opgenomen . Ria Fennema komt eens per jaar naar Nederland. Op haar enthousiaste wijze en op een indrukwekkende manier kan zij boeiend vertellen over al haar werkzaamheden en ervaringen in Kenia. Ze doet dat op 15 april in Roden. De organisatie van de lezing is in handen van de Noordenveldse stichting Over-Leven en de Rotary Club Roden-Leek. Via de Dutch Millennium Foundation is de stichting Over-Leven in contact gekomen met de organisatie van Ria Fennema. Over-Leven heeft geprobeerd interesse te wekken bij sponsoren in Noordenveld voor haar werk in Kenia. Dit heeft er in geresulteerd dat de Rotary Club Roden-Leek en de Lionsclub Roden-Noordenveld vorig jaar actie hebben gevoerd voor de weeshuizen. Ook hebben bedrijven en privé personen in Noordenveld geld in de vorm van microkredieten ter beschikking gesteld van schoolverlaters van de weeshuizen die een eigen bedrijfje zijn begonnen. 

Op 15 april zal Ria Fennema in Het Wapen van Drenthe in Roden vertellen over de voortgang van haar werk in Kenia. Natuurlijk komt ook de manier waarop het geld uit Noordenveld is besteed aan de orde. Haar voordracht begint om 19.00 uur en zal ongeveer een uur duren. Een ieder is van harte uitgenodigd de bijeenkomst bij te wonen. Zo mogelijk even vooraf de komst melden op info@overlevennoordenveld.nl.


Watoto Wetu Tanzania

Wototu Wetu Tanzania is een organisatie die wezen, behoeftige kinderen en jongeren een thuis biedt en de mogelijkheid tot scholing geeft.

Het weeshuis ondersteunt 170 jonge mensen tussen 4 en 22 jaar waarvan er 80 inwonend zijn.     

 

  Hieronder een foto van de kinderen die genieten van een feestmaal: op 1 januari 2012 gaf een familie uit Dar es Salaam een maaltijd kado voor alle kinderen van de school.

Smullen op 1 januari 2012