De stichting Over-Leven

De stichting Over-Leven is in het bezit van een ANBI status.

Fiscaal nummer (RSIN nr) 851012127

Adres Leeksterweg 34

9301 AP Roden

Contactgegevens:

Wouter van der Heide

Leeksterweg 34

9301 AP Roden

Email info@overlevennoordenveld.nl

Doelstelling van Over-Leven

De doelstelling van de stichting is om mensen en groeperingen (verenigingen, stichtingen e.a.) te stimuleren tot het (nog) meer uitvoeren van activiteiten voor de millenniumdoelen. Dit gebeurt door het in het vooruitzicht stellen en bij succes verstrekken van een additionele bijdrage bij aangedragen projecten. Een principieel punt van de stichting is om de subsidiegelden in te zetten in een vliegwielconstructie: een bestaande of nieuwe activiteit wordt door een financiële impuls versterkt.

Bestuurssamenstelling

Geert Joosten, voorzitter

Wouter van der Heide, secretaris

Klaas Haan, penningmeester

IJcke Schaepman, publiciteit

Wim Blomsma

De bestuursleden doen hun werk zonder geldelijke vergoeding.

 

Hoofdlijnen Beleidsplan Over-Leven

De stichting over-Leven wil bijdragen aan het realiseren van de millennium doelen van de Verenigde Naties op het terugdringen van kindersterfte en op het werken aan een duurzame samenleving. Indirect worden hiermee ook de doelen zoals armoedebestrijding, betere schoolvoorzieningen en gezondheidszorg gesteund.

De werkwijze van de stichting is om initiatieven van bestaande organisaties in de gemeente Noordenveld die actief zijn op de genoemde gebieden, te stimuleren. Dit door opbrengsten van fundraising activiteiten met een bepaald bedrag evenredig te verhogen. Voorwaarde is dat deze organisaties zelf iets organiseren om gelden binnen te halen ter besteding aan het doel dat relevant is voor de realisering van de doelstellingen van Over-Leven.

Een belangrijk beoordelingscriterium voor het toekennen van een bijdrage door Over-Leven is de grootte van het vliegwieleffect: hoeveel geld komt er netto bij het goede doel terecht t.o.v. de bijdrage van Over-Leven.

Het bestuur van de stichting komt regelmatig bijeen om aanvragen te beoordelen en de hoogte van een eventuele bijdrage vast te stellen. Achteraf worden op basis van de terugkoppeling door de organisaties de resultaten geëvalueerd.

Over-Leven ontvangt haar geld van de gemeente Noordenveld. Deze laatste laat de besteding van haar bijdrage over aan Over-Leven. Jaarlijks wordt over de besteding verantwoording afgelegd.

Uitgeoefende activiteiten

Er heeft zich in de afgelopen jaren een groot aantal bestaande groeperingen uit Noordenveld gemeld bij de stichting voor financiële ondersteuning. Daarnaast heeft de stichting zelf activiteiten ontplooid.

De activiteiten van de stichting Over-Leven waren in november 2011 voor het VNG aanleiding Noordenveld de status van Millenniumgemeente te geven.

Voor een tweetal onderscheiden projecten heeft Over-Leven in 2006 aparte platforms opgericht zodat daarin de doelstellingen voldoende tot hun recht komen, er zoveel mogelijk burgers uit onze gemeente bij betrokken worden en de werklast voor de bestuursleden van Over-Leven aanvaardbaar blijft. Het betreft:

  • Het platform Microkredieten

Het platform Microkredieten bestaat uit mevrouw IJcke Schaepman en de heren Willem Bakker en Daan Nijman.  Zij proberen bedrijven, verenigingen en particulieren te interesseren voor het beschikbaar stellen van een microkrediet. Een microkrediet heeft als doel aan een jongere in een ontwikkelingsland een krediet beschikbaar te stellen zodat hij/zij, na eventuele scholing, een eigen bedrijfje kan starten. Inmiddels zijn er 13 microkredieten verstrekt aan weeskinderen die de weeshuizen van de stichting Blessed Generation in Kenia hebben verlaten. Bij een aantal ontwikkelt het opgezette bedrijfje zich zodat de betrokkene in zijn levensonderhoud kan voorzien. Ook is er een aantal waarbij dit (nog) niet is gelukt en waar het onwaarschijnlijk wordt dat het verstrekte krediet wordt terugbetaald. De stichting Blessed Generation houdt ter plaatse in Kenia toezicht op de jongeren.

Inmiddels is dit project afgesloten.

 

 

Lijst van activiteiten

Overzicht uitgeoefende activiteiten Over-Leven

Periode 2019 / 2020

Actie
Werkgroep Tanzania Ondersteuning educatieprogramma jongeren (van basischool naar beroeps-onderwijs)
Adwuma Ye in Ghana Ondersteuning opzetten grote keuken voor voedselverstrekking aan jongeren
Red een Kind, Afrika Ondersteuning actie om gezinsstructuur te versterken in een gemeenschap in Rusisi, Ruanda
De Regenboog uit Veenhuizen, werkzaam in Gambia Bouw van ziekenhuis, verstrekken hulpmiddelen en kleding voor kinderen 
Tear Fund, Afrika Rehabilitatie van meisjes via het Inspired Individual Drop-In Centre in Kampala, Oeganda
ZOA, Liberia Watervoorziening en gezondheid school in Margibi, Liberia
Werkgroep Heart for Hope, Honduras Ondersteuning project verbetering tandheelkundige zorg kinderen
Werkgroep Ghana Ondersteuning vrouwengroep om d.m.v. tuin- en fruitbouw zelfstandig in onderhoud te voorzien
Amref Flying Doctors, Afrika Medische ondersteuning in afgelegen gebieden in Afrika
Kenia – Imarika (Bosker) Armoedebestrijding sloppenwijken Nairobi
Tanzania – Laura Melchior Ondersteuning educatieprogramma jongeren (van basischool naar beroeps-onderwijs)
Kenia – Imarika (Bosker) Armoedebestrijding sloppenwijken Nairobi
Ghana werkgroep

 

Z.O.A.Hoolsema

Ondersteuning opzetten fabriek voor locale productie van pindakaas uit zelfverbouwde pinda’s

Basisonderwijs voor de Ik gemeenschap in Karamoja, Oeganda

Ghana werkgroep extra gift i.v.m. corona Voedselverstrekking aan vrouwengroep in Noord Ghana 
Ghana Adwuma Ye Project om gehandicapte kinderen zinvol werk te geven door het maken van artikelen uit afvalmateriaal
Shower Power – Lesbos Hulp voor vrouwen en kinderen in vluchtelingenkamp op Lesbos
Blessed Generation Ondersteuning weeshuis in Kenia, gerund door de stichting Blessed Generation
Cadena de Amor (v.d. Harst) Ondersteuning project verbetering tandheelkundige zorg kinderen
De Regenboog Gambia Bouw van ziekenhuis, verstrekken hulpmiddelen en kleding voor kinderen
Tear – Happietaria Opstarten en begeleiden zelfhulpgroepen in Ethiopië en Zuid Soedan
Voedselbank i.s.m. Rotary Roden-Leek Ondersteuning Voedselbank Noordenveld
Artsen zonder grenzen Moeder-en-kindzorg in Walikale, Democratische Republiek Congo

 

 

Financieel overzicht 2019

Jaarrekening Stichting Over-Leven 2019

 

Financieel overzicht 2020

Jaarrekening Stichting Over-Leven 2020

 

pastedGraphic.png

JAAROVERZICHT 2022

Samenstelling bestuur per 31 december  2022:

Geert Joosten ,               voorzitter

Wouter van der Heide, secretaris

Klaas Haan,                       penningmeester

IJcke Schaepman,            lid

Wim Blomsma,                lid

 

Verstrekte subsidies

Aan subsidie is in 2022 aan de aanvragers een bedrag van € 18.135.-verstrekt, Bij het goede doel kwam daardoor terecht een bedrag van in ieder geval € 36.270.-.

Overzicht aanvragers

In onderstaande tabel worden de aanvragers genoemd aan wie subsidie is toegekend in 2022. Stichting OverLeven vraagt altijd ook een eigen bijdrage van de aanvrager door middel van een eigen actie en/of activiteit. De stichting verstrekt niet meer subsidie dan dat door de aanvrager zelf wordt gegenereerd met een maximum van € 1500.-. Op deze manier kan gesteld worden dat bij het goede doel minstens twee keer zoveel terecht is gekomen dan aan subsidie is verstrekt. 

Tabel 1 De aanvragers die in 2022 subsidie ontvingen.

Aanvragers 2022
De Regenboog 
Groep Nietap, Red een Kind
Ghanawerkgroep
Oekraïne Oost-West contact
Child Care Africa
TEAR, via Happietaria
Watoto Wetu, Tanzania
Adwuma Ye
Groep Nietap, Red een Kind
Blessed Generation*
Stichting Imarika
Tear project Zuid Soedan
Familie Prins
Werkgroep Oekraïne

Beschouwing

In 2022 heeft de stichting aan 13 aanvragers een subsidie uitgekeerd. De aanvragers hebben acties en activiteiten ontplooid voor doelgroepen die passen bij de doelstelling van OverLeven: terugdringing kindersterfte in de ruime zin van het woord. Effectief is via de werkwijze van de stichting op basis van de jaarlijkse subsidie van € 15.000 in ieder geval rond € 36.000,- bij het goede doel terechtgekomen. Nieuw dit jaar is de ondersteuning geweest van individuen en organisaties die een hulpaanbod hebben gedaan voor de inwoners van Oekraïne.