De stichting Over-Leven

De stichting Over-Leven is in het bezit van een ANBI status.

Fiscaal nummer (RSIN nr) 851012127

Adres Leeksterweg 34

9301 AP Roden

Contactgegevens:

Wouter van der Heide

Leeksterweg 34

9301 AP Roden

Email info@overlevennoordenveld.nl

Doelstelling van Over-Leven

De doelstelling van de stichting is om mensen en groeperingen (verenigingen, stichtingen e.a.) te stimuleren tot het (nog) meer uitvoeren van activiteiten voor de millenniumdoelen. Dit gebeurt door het in het vooruitzicht stellen en bij succes verstrekken van een additionele bijdrage bij aangedragen projecten. Een principieel punt van de stichting is om de subsidiegelden in te zetten in een vliegwielconstructie: een bestaande of nieuwe activiteit wordt door een financiële impuls versterkt.

Bestuurssamenstelling

Geert Joosten, voorzitter

Wouter van der Heide, secretaris

Klaas Haan, penningmeester

IJcke Schaepman, publiciteit

Wim Blomsma

De bestuursleden doen hun werk zonder geldelijke vergoeding

 

Uitgeoefende activiteiten

Er heeft zich in de afgelopen jaren een groot aantal bestaande groeperingen uit Noordenveld gemeld bij de stichting voor financiële ondersteuning. Daarnaast heeft de stichting zelf activiteiten ontplooid.

De activiteiten van de stichting Over-Leven waren in november 2011 voor het VNG aanleiding Noordenveld de status van Millenniumgemeente te geven.

Voor een tweetal onderscheiden projecten heeft Over-Leven in 2006 aparte platforms opgericht zodat daarin de doelstellingen voldoende tot hun recht komen, er zoveel mogelijk burgers uit onze gemeente bij betrokken worden en de werklast voor de bestuursleden van Over-Leven aanvaardbaar blijft. Het betreft:

 • Het platform Microkredieten
 • Het Platform Duurzaam Noordenveld.

Het platform Microkredieten bestaat uit mevrouw IJcke Schaepman en de heren Willem Bakker en Daan Nijman.  Zij proberen bedrijven, verenigingen en particulieren te interesseren voor het beschikbaar stellen van een microkrediet. Een microkrediet heeft als doel aan een jongere in een ontwikkelingsland een krediet beschikbaar te stellen zodat hij/zij, na eventuele scholing, een eigen bedrijfje kan starten. Inmiddels zijn er 13 microkredieten verstrekt aan weeskinderen die de weeshuizen van de stichting Blessed Generation in Kenia hebben verlaten. Bij een aantal ontwikkelt het opgezette bedrijfje zich zodat de betrokkene in zijn levensonderhoud kan voorzien. Ook is er een aantal waarbij dit (nog) niet is gelukt en waar het onwaarschijnlijk wordt dat het verstrekte krediet wordt terugbetaald. De stichting Blessed Generation houdt ter plaatse in Kenia toezicht op de jongeren.

Inmiddels is dit project afgesloten.

 

Het platform Duurzaam Noordenveld bestaat uit Bouke van der Velde (voorzitter), Rieks Perdok, Herald Noot, Ben Helming en Richard Ton. Dit platform probeert samen met de gemeente en andere organisaties de duurzaamheid in Noordenveld te bevorderen.

Er is een aantal activiteiten ontwikkeld. Samen met de gemeente is een voorlichtingsavond gehouden over duurzame energie in het huishouden. Dit was een succes, ruim 100 personen woonden de avond bij.

Verder is geprobeerd wijken te interesseren deel te nemen aan de actie Buurtkracht. Daarbij wordt de wijk gefaciliteerd bij het gezamenlijk verduurzamen van de eigen woningen. Dit heeft nog niet tot succes geleid.

Er is een Repair Café opgezet, waar hulp gekregen kan worden bij het repareren van apparatuur, i.p.v. het weg te gooien. Met name Richard Ton heeft hier sterk voor gemaakt. Het café ondervindt een goede belangstelling vanuit de bevolking.

Het platform beraadt zich op verdere activiteiten. De bedoeling was samen met de gemeente verder op te trekken en aan te sluiten bij de nota Duurzaamheid van de gemeente. Het is echter onduidelijk wat de status van die nota momenteel is. Er is geprobeerd om met een breed publiek over toekomstige activiteiten te brainstormen. Echter, de avond werd helaas heel slecht bezocht.

Lijst van activiteiten

Hieronder een lijst van de activiteiten die de stichting heeft ondersteund sinds haar oprichting. Tevens is aangegeven welk bedrag door de activiteiten  bij het goede doel komt, c.q. wat het effect is.

Bijdrage Over-Leven  Effect
€ 350 beschikbaar gesteld voor publiciteit voor fundraisingactie van Midwives4Mothers voor voorlichting van vroedvrouwen in Siërra Leone De actie heeft afgerond € 6000 opgeleverd
€ 500 beschikbaar gesteld voor een schoolproject van de stichting Friends of Don Bosco  via de groep  Melchior De actie heeft € 3000 opgeleverd, totaal gaat dus € 3500 naar het doel
€ 50 ter beschikking gesteld aan IVN voor bijeenkomst Faciliteren bijeenkomst Fair Trade
€ 500 voor de Ghanawerkgroep voor een nieuw initiatief voor toiletvoorzieningen in Kongwana, Noord Ghana Door bijdragen vanuit de Vastenactie van de Katholieke Kerk te Roden en van Cordaid heeft de Ghanawerkgroep voldoende gelden bijeen weten te brengen voor 2 toiletvoorzieningen, dus € 3000 naar het goede doel
€ 500 voor actie van OBS De Flint voor scholenproject in Sri Lanka Leerlingen hebben zelf € 611 opgehaald, totaal dus € 1111 voor doel
€ 4000 voor stichting Dorcas voor hulp aan aidswezen en voorlichting HIV in Ethiopië en Kenia Bijdrage Over-Leven wordt door de Nederlandse overheid verdrievoudigd en levert dus in totaal € 12.000 aan hulp op
Ten behoeve van het werven van microkredieten bij bedrijven heeft Over-Leven aangekondigd voor ieder verstrekt microkrediet zelf ook een krediet ter beschikking te stellen voor starters in Kenia. Bijdrage van Over-Leven werd € 3750 5 bedrijven c.q. personen bereid gevonden elk een microkrediet van ca. € 750 voor hun rekening te nemen, voor een totaal bedrag van € 3800. Samen met de Over-Leven bijdrage gaat € 7550 naar goede doel
€ 500 voor een schoolproject van de stichting Watoto Wetu Tanzania  via de groep  Melchior De actie van de groep Melchior heeft € 3500 opgeleverd, dus gaat € 4000 naar het goede doel
Rotary en Lions willen voor Solar Cooking te Kenia een fundraisingsactie voeren. Over-Leven zegt toe de opbrengst te verdubbelen. Bijdrage Over-Leven is € 3500 geworden De fundraisingsactie van Rotary en Lions leverde € 3500 op. Totaal dus € 7000 voor het doel
€ 130 voor bijeenkomsten in Peize en Roderwolde over duurzame energie door Energie Coöperatie Noordseveld (ECN) Verhoogde aandacht voor duurzame energie
€ 50 voor bijeenkomst in Roden met als onderwerp Roden transition Town Verhoogde aandacht voor duurzame samenleving
€ 617 als opstartkosten Platform Duurzaam Noordenveld Opstart van Platform in Noordenveld
Publiciteitskosten Platform Duurzaam Noordenveld., website, logo en flyers € 972 Publiciteit Platform
€ 200 ter beschikking gesteld van aktie groep Melchior t.b.v. weeshuis in Tanzania Groep heeft zelf actie gevoerd waardoor totaal bij goede doel komt € 1200
Actie van CBS De Hoeksteen voor schoon drinkwater in Afrika ondersteund met toezegging zelf gegenereerd geld te zullen verdubbelen, met maximum van € 500 De school heeft bij de actie € 1050 gegenereerd, goede doel krijgt dus € 1550
Actie van stichting Kalpatiya voor weeshuis in Sri Lanka ondersteund met toezegging zelf gegenereerd geld te zullen verdubbelen, met maximum van € 500 De actie van de stichting heeft zelf € 515 opgeleverd, naar goede doel gaat € 1015
Actie van OBS ’t Hoge Holt voor weeshuis in Tanzania ondersteund met toezegging 50 % van zelf gegenereerd geld bij te dragen, met maximum van € 250 De actie van ’t Hoge Holt leverde € 600 op, naar goede doel gaat € 850
Project van TEAR op het gebied van kraamhulp ondersteund met € 2000 Door verdrievoudiging door nederlandse overheid gaat € 6000 naar goede doel
Actie van Rotary Club Roden-Leek voor zonnecollectoren voor weeshuizen in Kenia  gestimuleerd met € 500 Rotary heeft zelf € 2500 gegenereerd. Naar goede doel gaat € 3000
Actie van werkgroep microkredieten heeft vijf nieuwe kredieten opgeleverd Naar goede doel gaat € 3750
Ghanawerkgroep Roden voert actie voor waterput in dorp in Noord Ghana. Over-Leven heeft toegezegd 50 % van door de wergroep zelf gegenereerd geld bij te dragen,met een maximum van € 1400 De stichting Over-Leven heeft € 1400 verstrekt. Naar het goede doel gaat in totaal € 4400
De stichting Watoto Wetu wil koken in weeshuis in Tanzania verduurzamen. Over-Leven heeft steun toegezegd van 50 % van zelf gegeneerd geld, met maximum van € 500 Er is door Watotu Wetu zelf € 1500 gegenereerd, er gaat dus in totaal € 2000 naar goede doel
De stichting Nietap-Burundi wil actie voeren t.b.v. kinderen in Burundi. Over-Leven heeft toegezegd de opbrengst te verdubbelen, tot een maximum van € 1000 De stichting Nietap Burundi heeft ruim € 1200 gegenereerd. Over-Leven voegt € 1000 toe, zodat ruim € 2200 naar het goede doel gaat.
De Ghana werkgroep heeft ondersteuning aangevraagd voor een waterput in Bongo. Net als bij de vorige activiteit voor een waterput heeft Over-Leven toegezegd 50 % van door de wergroep zelf gegenereerd geld bij te dragen, met een maximum van € 1400 De Ghana werkgroep heeft zelf ruim € 3000 gegenereerd. Over-Leven heeft € 1400 bijgedragen. Naarhet goede doel gaat € 4400
De Werkgroep Ontwikkelingssamenwerking Norg heeft ondersteuning gevraagd voor een weeshuis in Tanzania. Er is een verdubbeling van het geld toegezegd met een maximum van € 800 De actie heeft ruim € 4000 opgeleverd. Over-Leven draagt € 800 bij. Naar het goede doel gaat ruim € 4800
De stichting Africa Mercy Ships verleent hulp aan zieke kinderen. Over-Leven heeft € 1000 gedoneerd Enkele donateurs van de stichting Africa Mercy Ships verdubbelen dit bedrag. Bij het goede doel komt € 2000
Over-Leven heeft voor de rest van 2014 € 10000 gereserveerd voor acties van diverse organisaties Over-Leven verwacht dat bij goede doel terecht zal komen € 20.000
Verwachte totale bijdrage Over-Leven per eind 2014  € 35.469 Verwacht totaal voor goede doel per eind 2014   € 101.326

In het jaar 2019 zijn de volgende projecten ondersteund:

 • Werkgroep Tanzania
 • Adwuma Ye in Ghana
 • Red een Kind, Afrika
 • De Regenboog uit Veenhuizen, werkzaam in Gambia
 • Tear Fund, Afrika
 • ZOA, Liberia
 • Werkgroep Heart for Hope, Honduras
 • Werkgroep Ghana
 • Amref Flying Doctors, Afrika